âñè÷êè ðèáè

Trichopodus leerii  - Ìîçàå÷åí Òðèõîãàñòåð
Trichopodus leerii  - Ìîçàå÷åí Òðèõîãàñòåð
Trichopsis pumila  - Òðèõîïñèñ Äæóäæå
Trichopsis pumila  - Òðèõîïñèñ Äæóäæå
Trichopsis vittata  - Ìúðìîðåùî ãóðàìè
Trichopsis vittata  - Ìúðìîðåùî ãóðàìè
Trigonopoma pauciperforatum  - Ðàñáîðà ÷åðâåíîëèíåéíà. Ìàëàéñêà Ðàñáîðà.
Trigonopoma pauciperforatum  - Ðàñáîðà ÷åðâåíîëèíåéíà. Ìàëàéñêà Ðàñáîðà.
Trigonostigma hengeli  - Ðàñáîðà õåíãåëè
Trigonostigma hengeli  - Ðàñáîðà õåíãåëè
Trigonostigma heteromorpha  - Êëèíîâèäíà Ðàñáîðà
Trigonostigma heteromorpha  - Êëèíîâèäíà Ðàñáîðà
Tropheops microstoma  - Ïñåâäîòðîôåóñ ìèêðîñòîìà.
Tropheops microstoma  - Ïñåâäîòðîôåóñ ìèêðîñòîìà.
Tropheops tropheops  - Ïñåâäîòðîôåóñ òðîôåîïñ.
Tropheops tropheops  - Ïñåâäîòðîôåóñ òðîôåîïñ.
Tropheus duboisi  -
Tropheus duboisi  -
Tropheus moorii  - Òðîôåóñ Ìóðè
Tropheus moorii  - Òðîôåóñ Ìóðè
Uaru amphiacanthoides  - Óàðó
Uaru amphiacanthoides  - Óàðó
Variabilichromis moorii  - Ëàìïðîëîãóñ Ìóðè
Variabilichromis moorii  - Ëàìïðîëîãóñ Ìóðè