âñè÷êè ðèáè

Anablepsoides beniensis  - Ñèí Ðèâóëóñ.
Anablepsoides beniensis  - Ñèí Ðèâóëóñ.
Ancistrus cirrhosus  - Òúìåí Àíöèñòðóñ
Ancistrus cirrhosus  - Òúìåí Àíöèñòðóñ
Ancistrus dolichopterus  - Îáèêíîâåí Àíöèñòðóñ
Ancistrus dolichopterus  - Îáèêíîâåí Àíöèñòðóñ
Ancistrus leucostictus  - Çâåçäåí Àíöèñòðóñ
Ancistrus leucostictus  - Çâåçäåí Àíöèñòðóñ
Anomalochromis thomasi  - Ñèíîíèì: Pelmatochromis thomasi.
Anomalochromis thomasi  - Ñèíîíèì: Pelmatochromis thomasi.
Aphyocharax anisitsi  - ×åðâåíîïëàâíè÷åñò Àôèîõàðàêñ
Aphyocharax anisitsi  - ×åðâåíîïëàâíè÷åñò Àôèîõàðàêñ
Aphyocharax rathbuni  - Ðóáèíîâ Àôèîõàðàêñ
Aphyocharax rathbuni  - Ðóáèíîâ Àôèîõàðàêñ
Aphyolebias peruensis  - Ïåðóàíñêè Ïòåðîëåáèàñ
Aphyolebias peruensis  - Ïåðóàíñêè Ïòåðîëåáèàñ
Aphyosemion ahli  - Ñèíîíèì: A.calliurum ahli.
Aphyosemion ahli  - Ñèíîíèì: A.calliurum ahli.
Aphyosemion australe  - Þæåí Àôèîñåìèîí
Aphyosemion australe  - Þæåí Àôèîñåìèîí
Aphyosemion bivittatum  - Äâóèâè÷åñò Àôèîñåìèîí
Aphyosemion bivittatum  - Äâóèâè÷åñò Àôèîñåìèîí
Aphyosemion labarrei  - Àôèîñåìèîí Ëàáàðåè.
Aphyosemion labarrei  - Àôèîñåìèîí Ëàáàðåè.