âñè÷êè ðèáè

Acanthodoras cataphractus  - Øîêîëàäîâ Àêàíòîäîðàñ
Acanthodoras cataphractus  - Øîêîëàäîâ Àêàíòîäîðàñ
Acanthodoras spinosissimus  - Çâåçäåí Àêàíòîäîðàñ
Acanthodoras spinosissimus  - Çâåçäåí Àêàíòîäîðàñ
Aequidens metae  - Åêâèäåíñ ìåòà
Aequidens metae  - Åêâèäåíñ ìåòà
Aequidens pulcher  - Ïåòíèñòî-ñèí åêâèäåíñ
Aequidens pulcher  - Ïåòíèñòî-ñèí åêâèäåíñ
Aequidens rivulatus  - Åêâèäåíñ ðèâóëàòîñ
Aequidens rivulatus  - Åêâèäåíñ ðèâóëàòîñ
Agamyxis albomaculatus  - Áåëîïåòíèñò Àãàìèêñèñ
Agamyxis albomaculatus  - Áåëîïåòíèñò Àãàìèêñèñ
Alestopetersius caudalis  - Çëàòíî Êîíãî
Alestopetersius caudalis  - Çëàòíî Êîíãî
Alfaro cultratus  - Íîæîâèäåí Àëôàðî
Alfaro cultratus  - Íîæîâèäåí Àëôàðî
Ambastaia nigrolineata  - ×åðíîëèíåéíà áîöèÿ
Ambastaia nigrolineata  - ×åðíîëèíåéíà áîöèÿ
Ambastaia sidthimunki  - Áîöèÿ äæóäæå, âåðèæíà áîöèÿ äæóäæå
Ambastaia sidthimunki  - Áîöèÿ äæóäæå, âåðèæíà áîöèÿ äæóäæå
Amphilophus citrinellus  - Ëèìîíåí Õåðèõòèñ
Amphilophus citrinellus  - Ëèìîíåí Õåðèõòèñ
Anabas testudineus  - Àíàáàñ
Anabas testudineus  - Àíàáàñ