Купих си тестове за параметрите на водата, какви са нормалните стойности?

След като сте си купили тестове, добре е понякога да се мерят параметрите на водата, за да могат да се вземат съответните мерки преди да е станало късно или, за да могат растенията и рибите да се чувстват максимално добре.

pH: В различните градове, стойностите на pH варират +/- 0,5, до 1, при неутрално 7. Ако подаваме CO2 и водата е мека, възможно е pH да падне до 5-5,5. При по-редки смени на водата и без CO2, pH се вдига и може да стигне 7,5-8.

Рязката смяна е пагубна за рибките. Растенията понасят промените по-леко. Оптимална стойност - зависи много от местообитанието и нуждите на отглежданите риби и растения. Обикновено 6,5-7,5 за рибите, обитаващи водоеми с по-кисела вода и 8-9 за тези, обитаващи водоеми с алкална реакция на водата.

GH: Варира от 3 за региони с много мека вода, до над 30 за райони с много твърда вода. Данни по градове

KH: Варира от 0 до 16, пак в зависимост от региона. Тук оптимални стойности не могат да се дадат.

Амоний (NH4) / амоняк (NH3) Идеалната стойност е 0,0 мг/л. Нива над 0,02 мг/Л са опасни за рибките.

Нитрити (NO2) Стойности до 0,5 мг/л. са допустими, но не са желателни. При съдържание на нитрити над 1-2мг/л., последиците са фатални в повечето случаи. Идеалната стойност е 0,0 мг/л.

Нитрати (NO3) Нитрати трябва да има, те са нужни на растенията, но не бива да са с високи стойности - под 20 мг/л. е добре.

Фосфати (PO4) Те също са необходими за растенията, но в по-малки количества. Високото съдържание на фосфати, както и многото нитрати предизвикват растеж на водорасли. Препоръчвана стойност < 0,5-0,8 мг/л.