• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
Акваскейпинг конкурс
  • Професионална поддръжка на аквариуми
  • Killiman Ltd

Глутаралдехид (glutaraldehyde)-в замяна на СО2 и в борбата против водорасли

Започната от iek, 10.10.2007 21:09

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Trobata

Кажете дали имат ефект от него и ако е положителен ако има желаещи да направим поръчка. Ако може да споделите и дозировката му.

borislav

И аз съм навит да пробвам.Интересно ми е като се променя съдържанието на СО2,не се ли променя РН и КН?Може да направим една обща поръчка от Пловдив и да си разпределим химийката  :-).
Снимки на аквариумите :                                                          
https://picasaweb.google.com/100568025807081987532/qzfXwC?authuser=0&feat=directlink

iek

Цитат на: zambo в 29.01.2008 16:04
И аз се заимах с въпросният ГА , но имам няколко въпроса за него :
1. Токсичен ли е ?
2.Има ли накакви особености при работа с него , напр. работа с ръкавици , маска и т.н.
3.Как се съхранява ?
4. При предозиране - странични реакции
5.Трябва ли да се промени начина и дозите на торене ?
6. съдържа ли някакви микро или макро елементи

1да
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutaraldehyde, (който не знае английски, да си намери онлайн речници)
Използвам го от 3-4 дни: 2.5% р-ор 1 мл на 20л аквариумна вода, успоредно с СО2 и торене с микро и макроелементи, такова кипене не съм наблюдавал никога.Скариди, охлюви и риби засега са живи.
Ето за по- мързеливите, за да не ме обвинят някои пак, че ви пращам да четете чежди езици:
"3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
Дразни дихателните пътища и кожата.
Риск от тежко увреждане на очите.
Възможна е сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата.
При вдишване: Дразнене на дихателните пътища при висока експозиция

При контакт с очите: Силно очно-дразнещо действие с риск от тежки необратими увреждания.
При контакт с кожата: Зачервяване на кожата и обезмасляване / изсушаване в условията на интензивно и/или продължително въздействие на препарата.
При поглъщане: Симптоми - гадене, повръщане, болки в корема, диария.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. При вдишване:

Изнесете пострадалия на чист въздух. Необходимо е да се поддържа нормална телесна температура.При неразположение или възникване и развитие на признаци на интоксикация потърсете незабавно медицинска помощ.
4.2. При контакт с кожата:

Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте замърсените кожни участъци със сапун и хладка вода. Ако дразненето продължава, да се повтори измиването и да се потърси съвета на дерматолог. Работното облекло да се изпере преди нова употреба.
4.3. При контакт с очите:

Изплакнете незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение на 15 - 20 минути. Потърсете веднага медицинска помощ.
4.4. При поглъщане:

Изплакнете устата с вода. Да не се предизвиква повръщане. Да се поемат 1-2 чаши вода. Ако лицето е в безсъзнание, да не се дават течности през устата. Потърсете незабавно медицинска помощ.
4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

При контакт с очите да се потърси незабавно лекарска помощ.
При поглъщане - лечението е симптоматично.

. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
Дразни дихателните пътища и кожата.
Риск от тежко увреждане на очите.
Възможна е сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата.
При вдишване: Дразнене на дихателните пътища при висока експозиция

При контакт с очите: Силно очно-дразнещо действие с риск от тежки необратими увреждания.
При контакт с кожата: Зачервяване на кожата и обезмасляване / изсушаване в условията на интензивно и/или продължително въздействие на препарата.
При поглъщане: Симптоми - гадене, повръщане, болки в корема, диария.


4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. При вдишване:

Изнесете пострадалия на чист въздух. Необходимо е да се поддържа нормална телесна температура.При неразположение или възникване и развитие на признаци на интоксикация потърсете незабавно медицинска помощ.
4.2. При контакт с кожата:

Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте замърсените кожни участъци със сапун и хладка вода. Ако дразненето продължава, да се повтори измиването и да се потърси съвета на дерматолог. Работното облекло да се изпере преди нова употреба.
4.3. При контакт с очите:

Изплакнете незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение на 15 - 20 минути. Потърсете веднага медицинска помощ.
4.4. При поглъщане:

Изплакнете устата с вода. Да не се предизвиква повръщане. Да се поемат 1-2 чаши вода. Ако лицето е в безсъзнание, да не се дават течности през устата. Потърсете незабавно медицинска помощ.
4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

При контакт с очите да се потърси незабавно лекарска помощ.
При поглъщане - лечението е симптоматично.

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:

СО2, пожарогасителен прах. По големи пожари да се гасят с устойчива на алкохол пяна.
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Пълна водна струя. Тя може да се използва за охлаждане на контейнери.
5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

В случай на пожар могат да се образуват токсични газове : СО, СО2 и азотни оксиди.
При горене на опаковката от ПЕ могат да се образуват: СО, СО2, етилен, метан, етан, пропан, пропилен, циклоалифатни въглеводороди, формалдехид, ацеталдехид, бутилен, бутан.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:

Подходящо работно облекло, дихателен апарат с пълна защита на лицето.6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки:

Работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, осигуряване на добра общообменна или локална вентилация. Да се избягва контакта с кожата, очите . Да се отстранят източниците на запалване.
6.2. Мерки за опазване на околната среда:

В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, като събраното с помощта на подходящи абсорбиращи материали количество от препарата, да бъде временно съхранявано в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.
В случаи на замърсяване - да се информират местните власти.

6.3. Средства за почистване:

Да се използват подходящи абсорбиращи материали ( пясък, дървесни стърготини, почва). Събраното количество от препарата, заедно с абсорбиращите материали да се събере в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО..7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Работа с препарата:

Да се избягва директният контакт с очите и кожата. След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло веднага да се смени с чисто и сухо, и да бъде изпрано преди следващата употреба.

7.2. Съхранение:

В оригинална, добре затворена оргинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от храни, напитки и при температури от 5 до 50°С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.
7.3. Специфична употреба:

Само за професионална употреба.
8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Граници на експозиция:

Гранични стойности за въздуха на работната среда

  Съставки CAS №/
EINECS Гранични стойности за
въздуха на работното място
Натриев хидроксид  1310-73-2 2.0 mg/ m3 - за 8 часа
(Наредба 13, ДВ,бр.8/2004)

Глутаров алдехид  111-30-8 Не са определени гранични стойности в българското законодателство.
Гранични стойности в други държави:
0.2 mg/ m3 - за 8 часа
0.7 mg/ m3 - за 15 минути
(Великобритания)
5 mg/ m3- 8 часа


8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:

Осигуряване на общообменна и/или локална вентилация се препоръчва с цел ограничаване на съдържанието на опасните химични вещества във въздуха на работното място и спазване на нормативните изисквания.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища:

Да не се вдишват парите. Да се осигури достатъчно ефективна вентилация.
8.2.1.2. Защита на ръцете:

Латексови ръкавици.
8.2.1.3. Защита на очите:

Плътно прилепващи очила.
8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото:

Работно облекло от импрегниран текстил, подходящи обувки. При необходимост да се ползва гумена престилка.
8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда:

Излишъкът от препарата да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение. Да се избегне замърсяването на почвата, въздуха, водните източници и канализацията.9. ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Обща информация

- Външен вид - течност;
- Цвят - променя на цвета от жълт в синьо - виолетов след прибавяне на активатора;
- Мирис - специфичен.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

  pH ( 1% - на воден разтвор )
стандартен разтвор
активиран разтвор
   3.5 - 4.3(20°C)
7.5 - 8.5 (20°C)
Пламна точка (в закрит тигел)  Няма данни
Температура на самовъзпламеняване    Няма данни
Точка на кипене    Няма данни
Експлозивни свойства   Не е експолозивен
Окислителни свойства   Не притежава
Налягане на парите   Няма данни
Относителна плътност, 20 °С  1,030
Коефициент на пречупване , 20°С   Няма данни
Разтворимост във вода   Разтваря се много добре.
Разтворимост в органични разтворители    Разтваря се добре в ацетон, бензен, хлороформ, метилов и етилов алкохол.

Коефициент на разпределение n-октанол/вода   Няма данни

Вискозитет, кинематичен   Няма данни

Плътност на парите   Няма данни

Скорост на изпарение   Няма данни


9.3. Друга информация - няма.10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Условия, които трябва да се избягват:

високи температури над 30°С, източници на топлина и пряка слънчева светлина
10.2. Вещества, които трябва да се избягват:

Силни окислители и киселини.
10.3. Опасни продукти при разпадане:

При спазване на инструкциите за употреба не се очакват.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Параметрите на остра токсичност на препарата , по аналогия на препарат със същия състав ( Metricid):
- ЛД50 орална, плъх > 2000 mg/kg телесна маса
- ЛД50 дермална , плъх > 2000 mg/kg телесна маса

Класифициране по конвенционалния метод:
Вреден при вдишване и при контакт с кожата.
Дразни дихателните пътища и кожата.
Риск от сериозно увреждане на очите.
Възможна е сенсибилизация при вдишване и контакт с кожата.
12. ИХФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1. Екотоксичност - Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


12.2. Подвижност - Разтворим е във вода. Да не се допуска достигане до водните източници


12.3. Устойчивост и разградимост - няма данни.

12.4. Потенциал за биоакумулиране - няма данни.
12.5. Други нежелателни ефекти - няма данни.
13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО).

        Класификация на отпадъците от биоцидния препарат и опаковките в съответствие с Наредбата за класификация на отпадъците (обн., ДВ., бр. 44/2004 г.)
        При употреба на биоцидния препарат за дезинфекция на медицински инструменти и специална медицинска апаратура в общественото здравеопазване, отпадъците от него следва да се класифицират с код и наименование: 18.01.06* - химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества от хуманното здравеопазване.
           Опаковка, код и наименование на отпадъка: 15.01.10*- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.
           Обезвреждане на опаковки - съгласно местното законодателство.

14. ИХФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

14. Информация за транспортиране - не представлява опасност при всички видове транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Символ и знак за опасност

                Xn

           Вреден


Рискови фрази:
R 20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане.
R 37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.
R 41 Риск от тежко увреждане на очите.
R 42/43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата.


Съвети за безопасност:
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S 20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S23 Да не се вдишват парите.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Данните в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на съвременните познания към дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

R 23 /25 Токсичен при вдишване и при поглъщане.
R 42/ 43 Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата.
R 50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни ефекти във водна среда.
R 34 Предизвиква изгаряния. "
взето от http://www.zhivas.com/glutasept.html

hyp

Исках само да припомня, че Flourish Excel е полимерната форма на този шит! Така че дозировките трябва да се ... :)))

Бтв напоследък някакви шаващи винарки се появиха във форума и то предимно около iek :Ppp Това предполагам е от системата с мая и захар :)

iek

Цитат на: hyp в 29.01.2008 22:10
Исках само да припомня, че Flourish Excel е полимерната форма на този шит! Така че дозировките трябва да се ... :)))

Бтв напоследък някакви шаващи винарки се появиха във форума и то предимно около iek :Ppp Това предполагам е от системата с мая и захар :)

Не всеки има възможност да използва Flourish Excel.Така че.....не разбрах за дозировките.
Относно "системата с мая и захар"- какво беше това?
В Excel-а има 1.8% от този шит(ГА), освен това ГА е доста нетраен, със стреенето на разтвора се получава именно полимеризиране, поради което се загубват биоцидните качества, но се запазва способността му да снабдява с въглерод.
Уважавам продуктите на Seachem, защото те са една от малкото фирми, които указват точното съдържание върху опаковката на продуктите си, но е добре човек да е отворен за нови идеи, така че ще продължа да си правя сам торовете и т.н.

bgangler

Браво за превода  *BRAVO*
Обаче след като го прочетох внимателно два пъти останах с впечатление, че не е здравословно за рибите да го употребяваме, освен ако не намерим начин да го полимеризираме. Нека някой, който има по-дълготрайни наблюдения върху десйтвието му върхо ихтиофауната да сподели мнение. От до тук казаното смятам,че употребата му в аквариума е нежелателна.  *NO*
: 30.01.2008г 14:02ч
Докато бях в обедна почивка попрочетох това онова за този биоцид и мисля да споделя накратко наученото:
Глутаралдехида определено има тоскично действие върху рибите, ракообразните и алгите. Хората са направили доста проучвания по въпроса и са стигнали до извода, че концентрации от химикала 1 мгл-1, което би трябвало да е 1 към 1 или 50% разтвор убива алгите, дафнията и намалява рязко процента на излюпения хайвер на по-чувствителни риби(експеримента е направен с морска пъстърва) Глутаралдехида има много добра водоразтворимост и поради тази причина, замърсяванията с него са локални и не представляват особен проблем. Но при продължителна употреба примерно в аквариума, рибоците ще са подложени на постоянни макар и 20 пъти по-малки дози, което може да има последствия.
По чуждите форуми четох, че валиснериите умират дори и от правилно дозиран Еxcel, а при по-големи концентрации може да навреди на цялата ихтиофлора. Много интересно беше мнението на един от изследователите наети от Seachem да изследва как точно се усвоява продукта, който сподели, че дори и те не знаят как растенията успяват да усвоят CO2 то, но препоръча да го използваме според указанията и бла-бла-бла. За по заинтересуваните намерих едно науно изследване за влиянието му върху водните обитатели на английски .pdf е.
Аз мисля да се въздържа от употребата му за сега!
"One who cannot love her smallest creations, cannot claim to stand in front of Nature"

iek

Извинявам се, ако съм ви заблудил, но не съм правил превод, а само копи>пейст.

Това нано съм включил в експеримента:Куриозното е, че в него не е имало риби , а ето какво открих днес:
zambo

Здравей iek , би ли споделил вече десетина дни след като третираш с ГА как е аквариума . Мисля от тази вечер и аз да поекспериментирам с един 40л.
Анатоли
175л. Rainbow Fish
56 л. Red Cherry + Cambarellus montezumae 
42 л. Cambarellus montezumae

iek

За това кратко време рискувам да направя грешни заключения, но най-важното е , че поне засега нямам умрели рибки. Във всичките си аквариумите постепенно достигнах дневна доза от  2.5 мг/л ГА, което  е доста над препоръчителната концентрация( доколкото съм чел обаче в безопасните си концентрации не действа на водораслите)
В скаридарника имах черна брадица, която преди да пренаредя аквариума ( http://www.aquariumbg.com/forum/index.php/topic,10945.0.html ), беше започнала леко да посивява, признак според мен, че се повлиява.
В друг (http://www.aquariumbg.com/forum/index.php/topic,9996.msg130924.html#msg130924) имах зелени налепи по стъклата, които удивително бързо за около 10-на дни изчезнаха, днес забелязвам само едно петно 5-6 см в диаметър.
В горните два аквариума не съм спирал  СО2-то.
Рибката от горната ваза е все още жива.

Предупреждение за тези, които не са прочели цялата тема: пазете разтвора от деца, избягвайте пряк контакт с кожата и затварайте плътно р-ора след употреба.

borislav

Снимки на аквариумите :                                                          
https://picasaweb.google.com/100568025807081987532/qzfXwC?authuser=0&feat=directlink

iek


zambo

Анатоли
175л. Rainbow Fish
56 л. Red Cherry + Cambarellus montezumae 
42 л. Cambarellus montezumae

MeTogu

На мен ми умряха  2 анциструса и 1 гупа.Макар да слагам по 3 мг за целия аквариум който е 200 литра.
Дай на глупака малко власт и му гледай сеира!

iek

MeTogu, не е възможно да е от глутаралдехида  , ако е чист и правилно разреден. При теб концентрацията е 0.015 мг/л, а  аз добавям всекидневно 2.5 мг/л , което е 167 пъти повече, освен това такова количество е неактивно след 24ч.Как направи разтвора и колко сложи от него в аквариума?

Не е желателно да се продължава такова предозиране повече от 2 седмици, за това време би трябвало де има резултат, при положение. че все пак се вземат мерки за отсраняване на причината, в противен случай ще има рецидиви.

MeTogu

Разтвора е 1:9 от 25% разтвор в 10 литрова туба.И сложих стартово по 5 мг на 40 литра и след това по 3 лг за целия аквариум.Като лисля че е малко даже.
Дай на глупака малко власт и му гледай сеира!