• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
18.01.2021 22:10

Новини:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


Акваскейпинг конкурс
  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

Внос на домашни любимци и свежи цветя

Започната от NO CARRIER, 02.12.2010 12:12

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

NO CARRIER

Условията за внос на домашни любимци и свежи цветя от чужбина.

http://mitnici.eu/?action=n&id=9483

Благодаря на ceco за връзката!

Дневникът на Николай Цветков
Не ме е яд, че ме лъжат. Яд ме е когато мислят, че им вярвам.

MeTogu

Дай на глупака малко власт и му гледай сеира!

peter85

Внос на домашни любимци и свежи цветя
01-12-2010 | АМ
В рубриката ,,Тема на месеца" Електронен вестник ,,Митници" и списание ,,Митническа хроника" продължават да ви представят експертни отговори на едни от най-често задаваните от граждани въпроси. През декември ще имате възможност да прочетете какви са правилата при внос на домашни любимци, както и каква е процедурата и какви са особеностите при внос на свежи цветя от трети страни.

Внос на животни - домашни любимци
Когато говорим за внос на домашни животни трябва да се отбележи, че движението на домашни любимци в рамките на Общността и движенията от трети страни се урежда от Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета.
Съгласно регламента понятието ,,Домашни любимци" означава животни от видовете, посочени в Приложение І на този нормативен документ, които се придружават от техните собственици или от физическо лице, отговорно за такива животни като представител на собственика по време на тяхното движение, и които не са предназначени за продажба или прехвърляне на друг собственик.
Например котките са включени в обхвата на Приложение І, част А на регламента. Те следва да са идентифицирани, като за целта носят ясно четлива татуировка или електронна идентификационна система (импулсен приемо-предавател).
Изискванията на Регламент (ЕО) № 998/2003 се отнасят за движенето от трети страни на до 5 домашни любимеца.
По време на движението домашни любимци от видовете, посочени в Приложение І, Части А, трябва:
► когато идват от трета страна, посочена в Раздел 2 от Част Б и в Част В от Приложение ІІ, и влизат в една от държавите членки, посочени в Приложение ІІ, Част Б, Раздел 1, да са идентифицирани и придружени от паспорт, издаден от ветеринарен лекар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява ваксинация или реваксинация срещу бяс;
► когато идват от трета страна, посочена в Раздел 2 от Част Б и в Част В от Приложение ІІ, и влизат в една от държавите членки, посочени в Приложение ІІ, Част А, или директно или след транзит през една от териториите, посочени в Част Б, трябва да са идентифицирани с импулсен приемо-предавател, освен ако държавата членка по местоназначение също признава идентификация чрез ясно четлива татуировка и придружени от паспорт, издаден от ветеринарен лекар, оправомощен от компетентния орган, който удостоверява спазването на условията, определени от компетентните национални органи;
► когато идват от друга трета страна и са въведени в една от държавите членки, посочени в Приложение ІІ, Част Б, Раздел 1, да бъдат идентифицирани чрез идентификационната система и да са ваксинирани срещу бяс;
► когато идват от друга трета страна и са въведени в една от държавите членки, посочени в Приложение ІІ, Част А, независимо веднага или след транзит през една от териториите, посочени в Приложение ІІ, Част Б, да бъдат поставени под карантина.
Домашните любимци трябва да бъдат придружени от сертификат, издаден от официален ветеринар, или, при повторно влизане, от паспорт, удостоверяващ съответствие с посочените по-горе изисквания.
По време на всяко движение собственикът на домашния любимец или физическото лице, отговорно от името на собственника, трябва да могат да представят на отговорните за проверките контролни органи паспорт или сертификат, който удостоверява, че животното отговаря на изискванията, установени за това движение.
Целесъобразно е преди пътуване да се потърси информация относно изискванията при движението на домашни любимци от компетентния национален орган. За Република България този орган е Националната ветеринарномедицинска служба.
Информация може да бъде намерена и на Интернет страницата на Главна дирекция «Здравеопазване и защита на потребителите»:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_en.htm.
Освен това в случаите на търговски пратки е необходимо да бъдат отчетени и изискванията на Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията от 18.02.2004 г. за установяване на документ за декларирането и ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в Общността. Всяка пратка с животни при внасяне от трети страни подлежи на граничен ветеринарномедицински контрол, който обхваща проверка на документацията, проверка за идентичност и физическа .
Най-малко един работен ден преди пристигането на територията на Общността на пратката с животни лицето, отговорно за товара, уведомява чрез Единния ветеринарен документ за въвеждане (ЕВДВ) официалния ветеринарен лекар на Граничния инспекционен ветеринарен пункт (ГИВП), на който ще бъдат представени животните. За целта попълва част 1 на ЕВДВ и го изпраща на официалния ветеринарен лекар на ГИВП. ЕВДВ се попълва за всяка пратка и съдържа един оригинал и копия, колкото са необходими.
"Пратка" е група животни от един и същ животински вид, превозвани с индивидуален или общ ветеринарномедицински сертификат, с едно превозно средство и идващи от една и съща държава или част от територията на една и съща държава.
Граничният ветеринарномедицински контрол се осъществява преди митническия контрол на стоките. Митническите органи разрешават поисканото митническо направление в съответствие с решението на органите на граничния ветеринарномедицински контрол.
Предвид гореизложеното, въпросът за внос на котки следва да бъде поставен на вниманието на Националната ветеринарномедицинска служба.

Внос на свежи цветя
Предвид спецификата на стоката е необходимо да насочим вниманието си към разпоредбите на Закона за защита на растенията. Законът определя осъществяването на фитосанитарен контрол при въвеждането от трети страни на растения, растителни и други продукти, с цел предотвратяване пренасянето и разпространението на вредители. В тази връзка е необходимо да бъдат отчетени и изискванията на Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол и Наредба № 68 от 16.05.2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Общността. Националната служба за растителна защита е правоприлагащ орган по Закона за защита на растенията и поднормативните актове, издадени на негово основание.
На граничните контролно-пропускателни пунктове Националната служба за растителна защита чрез фитосанитарните инспектори осъществява контрол при въвеждане на растения, растителни и други продукти.
Граничният фитосанитарен контрол на растенията, растителните и други продукти се осъществява преди митническия контрол на стоките. Пратките с растения, растителни и други продукти следва да се придружават от фитосанитарен сертификат за износ, издаден от държавата на износа.
Освен това следва да се отчита и обстоятелството, че някои видове растения биха могли да бъдат екземпляри от застрашени видове на дивата флора (например, кактуси, орхидеи, африканска череша, алое и др.). В тази връзка трябва да отбележим, че основното законодателство, регламентиращо контрола върху търговията със защитени видове при вноса и транзита, представлява Регламент (ЕО) № 338/97. Той се допълва с регламент за прилагането му - Регламент (ЕО) № 865/2006 за определяне на подробни правила, както и Регламент на Комисията за временно преустановяване въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора. Заедно тези регламенти определят специфичните процедури, които се прилагат при вноса в Европейския съюз на екземпляри от видове на дивата фауна и флора, посочени в приложенията на Регламент (ЕО) № 338/97. Министерството на околната среда и водите е правоприлагащият орган по посочените нормативни документи. В тази връзка би следвало предварително да бъде проверено дали някои от растенията не са включени в приложенията на Регламент (ЕО) № 338/93. Ако попадат в обхвата на това законодателство, следва да бъдат отчетени основните му изисквания, а именно:
►Вносът на растения и продукти от видовете, посочени в приложенията на Регламент (ЕС) № 338/97, се извършва само през определените от държавите членки места за въвеждане. Списъкът с местата за въвеждане може да бъде консултиран на адреса на Комисията http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list points of entry.pdf
Въвеждането в Общността на екземпляр от видовете, вписани в Приложение А и Приложение Б, подлежи на извършване на необходимите проверки и на представяне в граничното митническо учреждение на оригинал на разрешително за внос, издадено от компетентен орган на държавата - членка на Общността по местоназначение. Освен това вносителят или негов упълномощен представител трябва да представи ,,копието за собственика" на разрешителното за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадени в страната износител или реекспортиращата страна.
Въвеждането в Общността на екземпляри от видовете, вписани в Приложение В и Приложение Г от регламента, подлежи на извършване на необходимите проверки и на представяне в граничното митническо учреждение на нотификация за внос, образецът на който се съдържа в Приложение ІІ на Регламент № 865/2006. Формулярът се попълва от вносителя. Ако екземплярът е включен в обхвата на Приложение В, нотификацията следва да се придружава и от разрешително за износ или сертификат за реекспорт, издадени в страната - износител или реекспортиращата страна.
В заключение целесъобразно би било да потърсите информация от Националната служба за растителна защита и от Министерството на околната среда и водите - дирекция ,,Защита на природата".

Текстът е подготвен от дирекция ,,Тарифна политика" и не представлява официална инструкция.


Източник : http://mitnici.eu/?action=n&id=9483

kamos

Да не отварям нова тема. Коко имаш ли идея откъде мога да си купя семена от индийски лотос :-)
Аквариумистика - увлечение, которое полностью можно охарактеризовать как обучение на собственных ошибках. Даже если матёрый аквариумист будет предостерегать от возможных ошибок и нежелательных действий, мало кому удаётся их полностью избежать...

abaro

Не знам какво е индийски лотус ама питай този http://stores.ebay.co.uk/e-species-Tropical-Seeds?_rdc=1
Поръчвах от него нещо преди време и пристигна много бързо, така че смятам че е точен. Освен това пусни търсене в ибея, щото си спомням много добре че такива като него имаше доста.
Надявам се че не бъркаш конопа с лотус?
http://picasaweb.google.com/adbaro/ACacatuoides
http://picasaweb.google.com/adbaro/AViejita
[smg id=241 type=link align=left width=88][smg id=285 type=full align=left]

kamos

Не търся Индийски лотоси (Nelumbo nucifera). Жена ми нещо лудна и иска да си гледа лотос
Намерих в ибея. Мерси Тони
Аквариумистика - увлечение, которое полностью можно охарактеризовать как обучение на собственных ошибках. Даже если матёрый аквариумист будет предостерегать от возможных ошибок и нежелательных действий, мало кому удаётся их полностью избежать...

NO CARRIER


Дневникът на Николай Цветков
Не ме е яд, че ме лъжат. Яд ме е когато мислят, че им вярвам.