âñè÷êè ðèáè

Boraras maculatus  - Ðàñáîðà êîëèáðè. Ïåòíèñòà Ðàñáîðà.
Boraras maculatus  - Ðàñáîðà êîëèáðè. Ïåòíèñòà Ðàñáîðà.
Boraras urophthalmoides  - Ðàñáîðà óðîôòàëìà
Boraras urophthalmoides  - Ðàñáîðà óðîôòàëìà
Botia histrionica  - Áîöèÿ çëàòíà çåáðà
Botia histrionica  - Áîöèÿ çëàòíà çåáðà
Brachygobius doriae  - Ñèíîíèì: B.aggregatus.
Brachygobius doriae  - Ñèíîíèì: B.aggregatus.
Brachygobius nunus  - Äðåáåí áðàõèãîáèóñ
Brachygobius nunus  - Äðåáåí áðàõèãîáèóñ
Brachygobius xanthozonus  - Çëàòîèâè÷åñò Áðàõèãîáèóñ
Brachygobius xanthozonus  - Çëàòîèâè÷åñò Áðàõèãîáèóñ
Brochis splendens  - Çåëåíî ñîì÷å
Brochis splendens  - Çåëåíî ñîì÷å
Brycinus longipinnis  - Áðèëÿíòîâî Êîíãî
Brycinus longipinnis  - Áðèëÿíòîâî Êîíãî
Bujurquina mariae  - Àêàðà Ìåðè
Bujurquina mariae  - Àêàðà Ìåðè
Bujurquina syspilus  - Àêàðà ïåðóàíñêà
Bujurquina syspilus  - Àêàðà ïåðóàíñêà
Bujurquina vittata  - Àêàðà ïàðàãâàéñêà
Bujurquina vittata  - Àêàðà ïàðàãâàéñêà
Bunocephalus coracoideus  - Äâóöâåòåí Áóíîöåôàëóñ
Bunocephalus coracoideus  - Äâóöâåòåí Áóíîöåôàëóñ