âñè÷êè ðèáè

Barbus hulstaerti   - Áàðáóñ Ïåïåðóäà
Barbus hulstaerti  - Áàðáóñ Ïåïåðóäà
Bedotia geayi   - Ìàäàãàñêàðñêà Áåäîöèÿ
Bedotia geayi  - Ìàäàãàñêàðñêà Áåäîöèÿ
Belonesox belizanus   - Áåëîíåñîêñ
Belonesox belizanus  - Áåëîíåñîêñ
Belontia hasselti   - Áåëîíòèÿ Õàñåëòè. Ìàêðîïîä Õàñåíòè.
Belontia hasselti  - Áåëîíòèÿ Õàñåëòè. Ìàêðîïîä Õàñåíòè.
Belontia signata   - Öåéëîíñêè Ìàðêîïîä
Belontia signata  - Öåéëîíñêè Ìàðêîïîä
Betta imbellis   - ×åðíà Áåòà
Betta imbellis  - ×åðíà Áåòà
Betta picta  - Áåòà ïèêòà
Betta picta  - Áåòà ïèêòà
Betta smaragdina  - Ñìàðàãäîâà Áåòà
Betta smaragdina  - Ñìàðàãäîâà Áåòà
Betta splendens   - Áåòà ñïëåíäåíñ
Betta splendens  - Áåòà ñïëåíäåíñ
Betta taeniata   - Èâè÷åñòà Áåòà
Betta taeniata  - Èâè÷åñòà Áåòà
Betta unimaculata   - Áåòà óíèìàêóëàòà
Betta unimaculata  - Áåòà óíèìàêóëàòà
Boraras brigittae  -
Boraras brigittae -