âñè÷êè ðèáè

Archocentrus multispinosus  - Õåðîòèëàïèÿ ìóëòèñïèíîçà
Archocentrus multispinosus  - Õåðîòèëàïèÿ ìóëòèñïèíîçà
Arnoldichthys spilopterus  - ×åðâåíî Êîíãî. ×åðâåíîãëàçà Òåòðà.
Arnoldichthys spilopterus  - ×åðâåíî Êîíãî. ×åðâåíîãëàçà Òåòðà.
Astatotilapia burtoni  - Àñòàòîòèëàïèÿ Áåðòîíè
Astatotilapia burtoni  - Àñòàòîòèëàïèÿ Áåðòîíè
Astronotus ocellatus  - Ïàóíîâî îêî. Îñêàð. Öèõëèäà-Îñêàð.
Astronotus ocellatus  - Ïàóíîâî îêî. Îñêàð. Öèõëèäà-Îñêàð.
Astyanax jordani  - Ñëÿïà ðèáà
Astyanax jordani  - Ñëÿïà ðèáà
Aulonocara baenschi  - Àóëîíîêàðà Áåíøè
Aulonocara baenschi  - Àóëîíîêàðà Áåíøè
Aulonocara nyassae  - Êðàëèöàòà íà Íÿñà
Aulonocara nyassae  - Êðàëèöàòà íà Íÿñà
Austrolebias alexandri  - Öèíîëåáèàñ Àëåêñàíäðà
Austrolebias alexandri  - Öèíîëåáèàñ Àëåêñàíäðà
Austrolebias bellottii  - Öèíîëåáèàñ Áåëëîòòè
Austrolebias bellottii  - Öèíîëåáèàñ Áåëëîòòè
Austrolebias nigripinnis  - Çâåçäåí Öèíîëåáèàñ
Austrolebias nigripinnis  - Çâåçäåí Öèíîëåáèàñ
Badis badis  - Ðèáà-õàìåëåîí
Badis badis  - Ðèáà-õàìåëåîí
Balantiocheilos melanopterus  - Silver Shark
Balantiocheilos melanopterus  - Silver Shark