âñè÷êè ðèáè

Xenotoca eiseni   - ×åðâåíîîïàøàòà Êñåíîòîêà
Xenotoca eiseni  - ×åðâåíîîïàøàòà Êñåíîòîêà
Xiphophorus hellerii   - Õåëåð
Xiphophorus hellerii  - Õåëåð
Xiphophorus maculatus   - Ïåòíèñòà Ïåöèëèÿ. Ïëàòèïåöèëèÿ.
Xiphophorus maculatus  - Ïåòíèñòà Ïåöèëèÿ. Ïëàòèïåöèëèÿ.
Xiphophorus variatus   - Ìíîãîöâåòíà Ïåöèëèÿ. Òðèöâåòíà Ïåöèëèÿ.
Xiphophorus variatus  - Ìíîãîöâåòíà Ïåöèëèÿ. Òðèöâåòíà Ïåöèëèÿ.
Yasuhikotakia lecontei   - Áîöèÿ ëåêîíòè
Yasuhikotakia lecontei  - Áîöèÿ ëåêîíòè