âñè÷êè ðèáè

Heteropneustes fossilis  (Bloch, 1794)

Áúëãàðñêî íàèìåíîâàíèå: Ñîì ôîñèëèñ
Heteropneustes fossilis  (Bloch, 1794)
Heteropneustes fossilis  (Bloch, 1794)

ñíèìêà: nikolaytoshev

Ïîïóëÿðíè èìåíà: Fossil Catfish, Liver Catfish, Stinging Catfish

Ðàçïðîñòðàíåíèå: Èíäèÿ, Òàéëàíä, Áèðìà è Øðè Ëàíêà.

Îáèòàâà ñïîêîéíè âîäè.

Åòèìîëîãèÿ:

Heteropneustes îò ãðúöêîòî heteros, îçíà÷àâàùî äðóã è pneo, îçíà÷àâàùî äèøàì. Îòíàñÿ ñå äî ñïîñîáíîñòòà íà ðèáàòà äà èçïîëçâà àòìîñôåðåí êèñëîðîä. Ëåñíî ìîæå äà ñå îáúðêà ñ ìíîãî ïîäîáíèÿ, íî ïî-ðÿäúê H. microps. Ðàçëèêàòà å â îïàøíàòà ïåðêà, êîÿòî å ñâúðçàíà ïðè H. microps è ðàçäåëåíà ïðè H. fossilis. Àëáèíîñíàòà ôîðìà ñå ñðåùà ìíîãî ìíîãî ðÿäêî â àêâàðèóì. Îáùî âçåòî ñà òðóäåí âèä.

Ðàçìåð: äî 50 ñì.

Òåìïåðàòóðà: 21-25°C

pH: 6-8

Òâúðäîñò: äî 30 °dGH.

Ðèáèòå ñà äîñòà ëàêîìè. Íóæíà å äîáðà ôèëòðàöèÿ.

Àêâàðèóì: ñðåäåí ïî ðàçìåð ñ äîñòà ìÿñòî çà ïëóâàíå è ñêðèâàëèùà. Àêòèâíè ñà íîùåì.

Ñåìåéñòâî:
Òâúðäîñò:
Ñðåäíî òâúðäà - ìíîãî òâúðäà
Êîíòèíåíò:
Àçèÿ
Áèîòîï:
Òðóäíîñò:
Òðóäíî
Ñëîé:
Äúííà ðèáà
Õðàíåíå:
Âñåÿäíè
Ìèíèìàëåí îáåì:
100ë
Òåìïåðàòóðà:
22° - 26°
pH:
6,0 - 8,0
Âîäà:
Ñëàäêà
Âðúçêè çà ñïîäåëÿíå: