âñè÷êè ðèáè

Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841)

Áúëãàðñêî íàèìåíîâàíèå: Ñêàò ìîòîðî
Potamotrygon motoro  (Müller & Henle, 1841)
Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841)

Ðàçïðîñòðàíåíèå: Áàñåéíúò íà ð. Àìàçîíêà - Êîëóìáèÿ, Ïåðó, Áîëèâèÿ, Áðàçèëèÿ, Ïàðàãâàé, Óðóãâàé è Àðæåíòèíà.

Ðàçìåð: â àêâàðèóì äî 60 ñì.

Ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ â ïðîôèëà íà Potamotrygon leopoldi

Ñåìåéñòâî:
Òâúðäîñò:
Ìíîãî ìåêà - ñðåäíî òâúðäà
Êîíòèíåíò:
Þæíà Àìåðèêà
Áèîòîï:
Òðóäíîñò:
Ñ îïðåäåëåíè èçèñêâàíèÿ
Ñëîé:
Äúííà ðèáà
Õðàíåíå:
Ìåñîÿäíè
Ìèíèìàëåí îáåì:
>400ë
Òåìïåðàòóðà:
24° - 26°
pH:
6,0 - 7,5
Âîäà:
Ñëàäêà

Äðóãè ðèáè îò ñúùîòî ñåìåéñòâî:

Âðúçêè çà ñïîäåëÿíå: